MakerSchool is een fysieke, digitale maak-plek in het onderwijs – een plek waarin de onderzoekende, ontdekkende en vormgevende kracht van jongeren alle ruimte krijgen. Mede door de positieve ervaringen in eerdere samenwerking met Rotslab, heeft X11 besloten om, met hulp van Rotslab, binnen de school een eigen maak-faciliteit in te richten. Daarmee ontstaat een fantastische proeftuin voor nieuwe vormen van betekenisvol, ontwerpgericht en creatief onderwijs – voor uitvinders, denkers en doeners.

MakerSchool bevindt zich daarmee in de kern van de eerder geschetste ontwikkelingen en op de huidige ontwikkelingen rond het Makersonderwijs. X11 ziet MakerSchool als experiment waarvan de impact in hun hele onderwijs voelbaar mag worden. Er is expliciet ruimte voor disruptieve innovatie. Dat is ook nodig, omdat op dit moment de consequenties van het centraal stellen van zo’n innovatieve plek in het onderwijs nog niet te overzien zijn.

Samenwerking met andere organisaties is voor de projectpartners ook erg belangrijk. X11 beseft dat de school middenin de samenleving staat en daar, met haar onderwijs, actief onderdeel van wil uitmaken. Rotslab beweegt zich in een breed veld van culturele- en maatschappelijke organisaties, van waaruit betekenisvolle verbindingen met MakerSchool kunnen worden gemaakt. Omdat MakerSchool nog startende is, bleek de propositie naar en samenwerking met mogelijke externe opdrachtgevers uit de creatieve sector nog onvoldoende duidelijk. Deze wordt gedurende 2015 verder uitgewerkt en opgezet.

MakerSchool wordt vooralsnog een plek waar docenten, leerlingen en partners uit de creatieve sector welkom zijn om te experimenteren, kennis en ervaringen op te doen en te delen.

Community of Practise: de rol van MakerSchool
We hebben verder nagedacht over welke rol ons past ten aanzien van de lokale/regionale en landelijke Community’s of Practise (CoP) rondom maakgericht onderwijs. Duidelijk werd dat, hoewel er een landelijke beweging gaande is, de lokale/regionale initiatieven hun eigenheid moeten behouden. Het is eigen aan de maker-movement dat er bottom-up wordt gewerkt – en dat initiatieven dus niet allemaal in hetzelfde keurslijf hoeven te passen. We maken onderscheid tussen onze rol ten aanzien van de lokale/regionale CoP en landelijke CoP:

Lokale/regionale rol: MakerSchool wil een leidende rol innemen als voorbeeld voor het onderwijsveld en is initiatiefnemer voor de regionale CoP;

Landelijke rol: MakerSchool is actief deelnemend en faciliterend aan de landelijke CoP.

MakerSchool als plek voor…
Duidelijk is dat er grote behoefte is aan continuïteit: het periodiek delen van kennis en ervaring en elkaar ontmoeten. Dit gebeurt nu incidenteel en ad-hoc. Er is zowel behoefte aan (een) gezamenlijk(e) online platform(s) als aan fysieke bijeenkomsten, aan een on- en offline plek waarvan je weet dat je er terecht kunt. MakerSchool kan en wil zo’n plek zijn. Ook hierin verschillen de rollen lokaal/regionaal en landelijk. Hieronder expliciteren we de ambities ten aanzien van de plek die MakerSchool inneemt:

Lokaal/regionale plek: MakerSchool is de leidende plek in de regio Utrecht voor kennis en inspiratie voor Makersonderwijs:
o van waaruit nieuw aanbod wordt ontwikkeld (te beginnen bij X11 zelf)
o waar docenten terecht kunnen
o waar kan worden geëxperimenteerd (voordat nutteloos wordt geïnvesteerd)
o met een vast en herkenbaar programma.
Landelijke plek: MakerSchool is een centrale fysieke plek om:
o elkaar – de landelijke CoP – met enige regelmaat te ontmoeten,
o kennis te delen
o gezamenlijke strategische agenda, activiteiten en vocabulaire te ontwikkelen*.

* De landelijke CoP kent momenteel drie belangrijke focuspunten:
– Strategische agenda: Opschaling en verduurzaming
o Hoe kan voor de wat langere termijn, landelijk draagvlak en borging worden gevonden voor Makersonderwijs?
– CoP agenda: Delen, verbinden, verdiepen
o Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar blijven vinden, we op de juiste manier kennis en ervaring delen, dat het gedachtegoed zich continu ontwikkelt? Hoe blijft zowel de eigenheid van ieder initiatief als de gezamenlijkheid gewaarborgd?
– Communicatie en disseminatie: Verbreding
o Hoe zorgen we ervoor dat we eenduidig ‘naar buiten’ communiceren, hoe en waar kunnen we onze ontwikkelde formats bundelen en gezamenlijk naar buiten brengen?
Doelstelling: vorm geven aan Hart voor maken
Met bovenstaande positionering willen de projectpartners de metafoor hart voor maken vormgeven: een blijvende, fysieke plek die zich letterlijk in het hart van Nederland bevindt (Utrecht) en in het hart van het onderwijs (van X11). We bieden een periodiek programma waardoor we constant impulsen geven, we continuïteit creëren en de beweging levend houden. We faciliteren uitwisseling tussen iedereen die hart heeft voor het Makersonderwijs, zowel regionaal als landelijk.

Op deze wijze denken we maximale impact te hebben op de ontwikkeling van nieuwe, creatieve leeromgevingen voor uitvinders, denkers en doeners.